Hasta Hakları
22 Şubat 2018

HASTA HAKLARI

Bir sağlık kuruluşuna, sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

1.Hizmetten genel olarak faydalanma:

Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

2.Eşitlik içinde hizmete ulaşma:


Irk, dil, din ve mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, ekonomik ve sosyal durumları dikkate alınmadan hizmet almaya hakkı vardır.

3.Bilgilendirme:

Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye hakkı vardır.

4.Kuruluşu seçme ve değiştirme:

Sağlık kurulunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşundan verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya hakkı vardır.

5. Personeli tanıma, seçme ve değiştirme:

Sağlık hizmetleri verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimlikleri, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye, hakkı vardır.

6.Bilgi isteme:


Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak istemeye hakkı vardır.

7. Mahremiyet:

Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmetini almaya hakkı vardır.

8.Rıza ve izin:

Tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya hakkı vardır.

9.Reddetme ve durdurma:

Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye hakkı vardır.

10.Güvenlik:

Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya hakkı vardır.

11.Dini vecibelerini yerine getirebilme:

Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye hakkı vardır

12.Saygınlık görmesi:

Saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güler yüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

13.Rahatlık:

Her türlü sağlıklı şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya hakkı vardır.

14.Ziyaret:

Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etmeye hakkı vardır.

15.Refakatçi bulundurma:

Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşların imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye hakkı vardır.

16.Müracaat, şikâyet ve dava hakkı:

Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya hakkı vardır.

17.Sürekli hizmet:

Gerektiği sürece, sağlık hizmeti


                                                                     HASTA SORUMLULUKLARI

 Hastanın bir sağlık kurulusuna başvurmadan ve başvurduktan sonraki süreçte yerine getirmesi gereken ödev ve yükümlülüklerdir diye tarif edilebilir.

- Hastalarımız kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmak ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymak ile sorumludur.

- Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir.

- Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmak ile sorumludur. 

- Hastalarımız sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek ile sorumludur. 

- Hastalarımız yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz bildirmek ile sorumludur. 

- Hastalarımız başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymak ile sorumludur.

- Hastalarımız Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymak ile sorumludur.

- Hastalarımızın tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecince sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olmak ile sorumludur.

- Hastalarımız tetkik ve tedavi giderlerini ödemek ile sorumludur.

- Hastalarımız hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermek ile sorumludur.

- Hastalarımız tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemek ve anlayamadığı yerleri sormak ile sorumludur.

- Hastalarımızın tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmek ile sorumludur.

- Hastalarımız sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmek ile sorumludur.

- Hastalarımız uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.